SiamWebCity.com รับสร้างเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา ภาษาอังกฤษ   
หน้าแรก
web
โปรโมทเว็บ
web
รับทำเว็บไซต์
web
สอนทำเว็บ
web
Domain 299บ.
web
ติดต่อเรา
web
 
รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Facebook iPad iPhone Android รับอบรมการสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ : เริ่มต้นติดต่อที่เรา ที่เหลือเราเป็นผู้จัดการเพื่อท่าน : เราเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
รายการ
เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
ผลงานที่ผ่านมา
เตรียมตัวก่อนทำเว็บ
รับดูแลเว็บไซต์
แอพ Facebook iPhone
โปรแกรมmlm สำเร็จรูป
เช่าโฮสติง
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับบริการ
ร่วมงานกับเรา
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา

ฟรีบทความ
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
VDO สอน Dreamweaver  VDO สอน Dreamweaver
Bitcoin บิทคอยน์  Bitcoin บิทคอยน์
PHP MySQL  VDO  เบื้องต้น  PHP MySQL VDO เบื้องต้น
PHP MySQL  เกร็ดความรู้  PHP MySQL เกร็ดความรู้
jQuery  jQuery
HTML5  HTML5
ASP net   MS SQL  ASP net MS SQL
facebook app  facebook app
JSP  JSP
Oracle  Oracle
CSS  CSS
Google  Google
iphone ipad iphone itune ios  iphone ipad iphone itune ios
SEO  SEO
SQL Server  SQL Server
AJAX  AJAX
รดน้ำอัตโนมัติ  สปริงเกอร์  รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์
คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
JavaScripts  JavaScripts
cloud computing  cloud computing
xhtml  xhtml
Photoshop  Photoshop
RSS Feed  RSS Feed
wordpress  wordpress
Computer  Computer
MLM ขายตรง ขยายสายงาน  MLM ขายตรง ขยายสายงาน
NUTT's blog  NUTT's blog
ทีวีดิจิตอล DVB T2  ทีวีดิจิตอล DVB T2
Bootstrap CSS  Bootstrap CSS

รับสอน PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascripts, FTP, Dreamweaver,PHPMyAdmin, Appserv, WMSEVER, php-Nuke , Joomla, SMF, Oscommerce, Phpbb, Paypal, Adwordsมาเรียนการสร้างเว็บกัน
บริการสอน แนะนำ Adwords , PHP, MySQL, HTML, FTP, SMF, PHPMyAdmin, Dreamweaver, Oscommerce, Photoshop, Flash...

test speed
Display Pagerank
ดูสถิติเว็บไซต์

สเปคทีวีดิจิตอลภาครับ DVB-T2ทีวีดิจิตอล DVB-T2 > สเปคทีวีดิจิตอลภาครับ DVB-T2


             กสทช.ได้กำหนดมาตรฐานเครื่องรับสัญญานโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ ทีวีดิจิตอลโดยกำหนดทั้ง เครื่องรับทีวีดิจิตอลSet Top Box และ ทีวีดิจิตอล แบบมีจอภาพ integrated Digital Television (iDTV)   แล้ว โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เราลองมาศึกษาและวิเคราะห์กันครับว่าเครื่องรับทีวีดิจิตอลที่ผ่านเสปค กสทช.จะมีหน้าตาอย่างไร ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

            ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
                    
               โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดังกล่าว เพื่อรับชมกิจการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็น การคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมในภาพรวม
               
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กสทช. มส. 4002 - 2555 แนบท้ายประกาศนี้
                
                            ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                                                  
                                                              พันเอก นที ศุกลรัตน์
                                           ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
                                              ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
                                                    กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
กสทช. มส.4002-2555


1. ขอบข่าย
                  
                        มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ทั้งที่เป็น

         - เครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล หรือ integrated Digital Television (iDTV) และ
         - เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผล หรือ Set-Top-Box  
             ซึ่งสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2) ได้ทั้งแบบ
         - มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) และ
         - แบบมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD) 


2. ข้อกําหนดทั่วไปทางเทคนิค (General Requirements) 

2.1 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย

             เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความ
ปลอดภัยตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. 1195-2536 [1] 

2.2 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Compatibility)

            ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน CISPR 13 [2] หรือมอก. 2185-2547 [3] 


2.3 การติดตั้งและใช้งาน

              เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมาพร้อมกับคู่มือการติดตั้งและใช้งานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


2.4 รีโมทคอนโทรล (Remote Control)

            เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลซึ่งมีปุ่มนูนสัมผัส (Tactile marking) บนปุ่มกดตัวเลข ‘5’ 


3. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนต่อเชื่อม (Connectors and Interfaces)

               เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีหัวต่อและส่วนต่อเชื่อมเป็นไปตามข้อกําหนด
ดังตารางที่ 1 กสทช. มส. 4002-2555 หน้า 2 จาก 13

ตารางที่ 1 ข้อกําหนดด้านเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนเชื่อมต่อ

 

เสปคทีวีดิจิตอล

ประเภทของหัวต่อข้อกําหนด
หัวต่อภาครับขาเข้า (RF Input Connector)
หัวต่อแบบตัวเมีย (female connector) เป็นไปตาม
มาตรฐาน IEC 60169-2 [4] โดยมีความต้านทาน
สัญญาณขาเข้า (input impedance) 75 โอห์ม
ทั้งนี้สําหรับเครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลจะต้อง
รองรับการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ให้กับ
สายอากาศแบบแอคทีฟ (active antenna) โดยผู้ใช้ต้อง
สามารถเปิด/ปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เอง และมี
สถานะเริ่มต้นเป็นปิด (off) 
หัวต่อภาครับขาออก (RF Loop-through)
 เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลต้องมีหัวต่อแบบตัวผู้
(male connector) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60169-2
หัวต่อสัญญาณภาพและเสียง
เครื่องรับแบบไมมีจอภาพแสดงผลต้องมหีัวต่อสัญญาณ
ขาออกดังนี้
๑. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) สําหรับ
สัญญาณเสียงขาออกแบบสเตอริโอ (stereo audio) 
ซึ่งมาพร้อมกับสายสัญญาณ
๒. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) สําหรับ
สัญญาณภาพขาออกแบบคอมโพสิต (composite) 
ซึ่งมาพร้อมกับสายสัญญาณ
๓. หัวต่อแบบ HDMI ซงสามารถป้องกันการทําสําเนา
(HDCP) สําหรับสัญญาณขาออกดิจิตอลซึ่งมาพร้อม
กับสายสัญญาณ
 
 
 
 
4. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณ (RF Tuner and Decoder 
Requirements) 


 4.1 คุณสมบัติด้านความถี่วิทยุของภาครับสัญญาณ (Radio Frequency Requirements) 

                    คุณสมบัติด้านความถี่วิทยุของภาครับสัญญาณสําหรับเครองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังตารางที่ 2กสทช. มส. 4002-2555 หน้า 3 จาก 13

ตารางที่ 2คุณสมบัติและข้อกําหนดด้านความถี่วิทยุของภาครับสัญญาณ

 

สเปคทีวีดิจิตอล

คุณสมบัติข้อกําหนด
ย่านความถี่วิทยุสําหรับภาครับสัญญาณ 470-862 เมกะเฮิรตซ์
ความกว้างช่องสัญญาณ (bandwidth)8 เมกะเฮิรตซ์
ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (noise figure)ไม่เกิน 6 dB
ความไวในการรับสัญญาณ (sensitivity) 
น้อยกว่า -78.3 dBm สําหรับกรณีขนาดของ FFT 32K 
(Extended), การมอดูเลตสัญญาณแบบ 256-QAM, 
อัตราการเข้ารหัส 2/3, ระบบสายอากาศแบบ SISO, 
และมีแบบรปสัญญาณไพลอต PP7 
การปรับเลื่อนความถี่ช่องสัญญาณ (Channel 
Offset) 
ต้องสามารถรับสัญญาณคลื่นพาห์ที่ถูกปรับเลื่อน
(Offset) จากความถี่ศูนย์กลางตามปกติได้ถึง ±125 
กิโลเฮิรตซ์
 
 
 
 
 4.2 วิธีการทํางานของระบบ DVB-T2 (DVB-T2 Operating Modes) 

             วิธีการทํางานของภาครบสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณในระบบ DVB-T2 ให้เป็นตามที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 302 755 [5] ทั้งนี้ต้องรองรับการทํางานดังตารางที่ 3
 

ตารางที่ 3การทํางานของภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณที่ต้องรองรับในระบบ DVB-T2 
 
เสป็คทีวีดิจิตอล
ลักษณะของการทํางานการทํางานที่ต้องรองรับ
ขนาดของ FFT (FFT size)
 1K, 2K, 4K, 8K (Normal), 8K (Extended), 16K 
(Normal), 16K (Extended), 32K (Normal), และ 32K 
(Extended) 
การมอดเลตสัญญาณ (modulation)QPSK,16-QAM, 64-QAM และ 256-QAM 
อัตราการเข้ารหัส (code rate)1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 
ช่วงเวลาป้องกัน (guard interval) 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 
แบบรูปสัญญาณไพลอต(pilot pattern) PP1 ถึง PP7 
รูปแบบของการรับบริการ
 ๑. รองรับบริการทั้งในลักษณะ Single PLP (Mode A) 
และ Multiple PLP (Mode B)
 
๒. รองรับการทํางานของโครงข่ายแบบความถี่เดียว
(Single Frequency Network: SFN) ตามมาตรฐานETSI TS 101 191 [6]
 
 
 
 
 
5. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณและกระแสขนส่ง (De-multiplexing and 
Transport Stream) 

             การดีมัลติเพล็กซส์ัญญาณและการถอดรหัสสัญญาณสําหรับกระแสขนส่ง MPEG-2 (MPEG-2 Transport 
Stream) ของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ETSI TS 


6. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง (Video and Audio) 

               ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียงสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4ข้อกําหนดด้านสัญญาณภาพและเสียง

เสป็คทีวีดิจิตอล

ลักษณะของการทํางานมาตรฐานที่ต้องรองรับ
การถอดรหัสสัญญาณภาพ MPEG-4 AVC/H.264 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-10 [9] 
การแสดงผลภาพ
รองรับการแสดงผลความคมชัดสูงความละเอียด 1920x1080 แบบ
interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที
และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 
 
รองรับการแสดงผลความคมชัดสูงความละเอียด 1280x720 แบบ
progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 50 ภาพต่อวินาที
และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 
 
รองรับการแสดงผลความคมชัดปกติความละเอียด 720x576 แบบ
interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาทีและ
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 
 การถอดรหัสสัญญาณเสียง การถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) แบบ MPEG-4 
HE AACv2 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3 [10] 
 
 
              ทั้งนี้การแสดงผลของสัญญาณภาพต้องรองรับรูปแบบการแสดงผลตามข้อกําหนดของ Active Format 
Description (AFD) ในมาตรฐาน ETSI TS 101 154 โดยต้องรองรับอย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 รูปแบบการแสดงผลของสัญญาณภาพ

7. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล

       7.1 หน่วยประมวลผลและหน่วยความจํา (Processor and Memory) 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจําที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยความจําแบบ DDRAM ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 64 เมกะไบต์
(๒) หน่วยความจําแบบ Flash ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 เมกะไบต์
(๓) หน่วยประมวลผลที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 300 เมกะเฮิรตซ

     7.2 ชุดอักขระ (Character Set) 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรบชุดอักขระตามมาตรฐาน ETSI EN 
300 468[11] ในตารางรหัสอักขระ 00 (Character code table 00 – Latin alphabet with 
Unicode equivalents) และตารางรหัสอั กขระ 07 (Character code table 07 - Latin/Thai 
alphabet with Unicode equivalents) 

   7.3 ภาษาในเมนูที่แสดงบนจอภาพ (On Screen Display: OSD) 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการแสดงผลเมนูบนจอภาพเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีค่าเริ่มต้นเป็นภาษาไทยหรือผู้ใช้ต้องสามารถเลือกภาษาได้ในการ
ใช้งานครั้งแรกกสทช. มส. 4002-2555 หน้า 6 จาก 13

   7.4 ระบบคําบรรยายใต้ภาพ (Subtitling System) 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับระบบคําบรรยายใต้ภาพตาม
มาตรฐาน ETSI EN 300 743 [12] โดยต้องรองรับการถอดรหัสและการแสดงผลแบบ Display 
Definition Segment (DDS) ตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย

  7.5 การรองรับการแสดงผลภาพและเสียงหลายภาษา
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการรับฟังเสียงและการแสดงผลคํา
บรรยายใต้ภาพได้หลายภาษาโดยผู้ใช้ต้องสามารถกําหนดภาษาหลักได้เองตามต้องการอย่างน้อย
ต้องรองรับภาษาดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ภาษาที่เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับ

เสปคทีวีดิจิตอล

 ภาษา  รหัสภาษาตามมาตรฐาน ISO 639-3  [13] 
 ไทย  THA 
 อังกฤษ  ENG
 เสียงต้นฉบับ QAA 
 
 
 
7.6 บริการและหมายเลขช่อง
          เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถรับสัญญาณทุกสัญญาณที่มีการให้บริการในพื้นที่นั้นๆโดยการตรวจกวาดค้นหาสัญญาณตลอดย่านความถี่วิทยุที่กําหนดในข้อ 4.1 
             ทั้งนี้ทุกบริการจะมีหมายเลขช่อง (LCN) และต้องจัดช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่มีค่า ONID (Original Network ID) ของประเทศไทยเป็นลําดับแรกโดยมีแผนหมายเลข

ช่องเริ่มจากหมายเลข 1 ถึงหมายเลข  999 และมีการจัดกลุ่มช่องรายการเป็นดังนี้

(๑) หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 799 เป็นหมายเลขช่องสําหรบช่องรายการภายในประเทศ
ซึ่งมีค่า ONID เป็น 0x22FC 

(๒) หมายเลข 800 ถึงหมายเลข 999 เป็นหมายเลขช่องสําหรับช่องรายการที่มีค่า ONID 
อื่นๆ

หากโครงข่ายสําหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังนี้
(๑) เพิ่มหรือลดจํานวนมัลติเพล็กซ์
(๒) เปลี่ยนช่องความถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ์
(๓) เพิ่มหรือลดจํานวนช่องรายการ
(๔) เปลี่ยนหมายเลขช่องรายการ
(๕)การเปลี่ยนแปลงอื่นใดบนโครงข่ายที่กระทบต่อช่องรายการ
           เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถปรับเปลี่ยนและแสดงช่องรายการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนกสทช. มส. 4002-2555 หน้า 7 จาก 13

7.7 ตัวบอกช่องรายการ (Logical Channel Descriptor) 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการทํางานตามข้อกําหนดของตัว
บอกช่องรายการเวอร์ชัน 2 (Logical Channel Descriptor version 2) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดลําดับช่องรายการตามเขตบริการโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ทั้งนี้พารามิเตอร์ต่างๆมีคําอธิบายดังต่อไปนี้

descriptor_tag: ต้องมีค่าเป็น 0x87 (หรือ 135 ในระบบเลขฐานสิบ) 

descriptor_length: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิตระบุขนาดความยาวของตัวบอก (descriptor) 

channel_list_id: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิตและใช้กําหนดกลุ่มของช่องรายการ (channel list) 
สําหรับเขตบริการแต่ละเขตโดยค่าดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ํากันในโครงข่าย (original network) 

               ในกรณีการตรวจค้นหาสัญญาณแล้วพบกลุ่มของช่องรายการมากกว่าหนึ่งกลุ่มผู้ใช้จะต้องสามารถเลือกได้ว่าจะรับชมรายการตามกลุ่มใดโดยเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องจัดเรียงช่องรายการตามกลุ่มนั้นๆ  กสทช. มส. 4002-2555 หน้า 8 จาก 13

channel_list_name_length: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิตและใช้ระบุจํานวนไบต์ของข้อมูลถัดจาก
ข้อมูลนี้ (ข้อมูลชื่อกลุ่มของช่องรายการ หรือ name of the channel list) ซึ่งเป็นการระบุจํานวน
อักขระในชื่อกลุ่มของช่องรายการซึ่งชื่อดังกล่าวมีขนาดได้สูงสุด 23ไบต์

char: เป็นข้อมูลอักขระขนาด 8 บิตโดยสายอักขระ (string of characters) ใช้สําหรับระบุชื่อกลุ่ม
ของช่องรายการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากชุดอักขระตามตารางรหัสอักขระ 00 (Character 
code table 00 – Latin alphabet with Unicode equivalent) ตามมาตรฐาน ETSI EN 300 468 

country_code: เป็นข้อมูลขนาด 24 บิตและใช้ระบุชื่อประเทศแบบสามอักขระตามมาตรฐาน
ISO 3166 [14] โดยแต่ละอักขระจะได้รับการเข้ารหัสให้มีขนาด 8 บิตตามมาตรฐาน ISO 8859-1 [15] และถูกบรรจุตามลําดับในข้อมูลขนาด 24 บิตนี้ทั้งนี้ข้อมูลนี้ต้องถูกกําหนดเป็น “THA” 

service_id: ใช้ระบุหมายเลขบริการ (service ID) บนกระแสขนส่ง (transport stream) 

visible_service_flag: กําหนดเป็น 1 เมื่อต้องแสดงช่องรายการ (visible) และเป็น 0 เมื่อไม่ต้อง
แสดงช่องรายการ (not visible) 

reserved_future_use: สําหรับข้อมูลนี้ทุกบิตจะต้องถูกกําหนดให้เป็น 1 โดยเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องเพิกเฉยต่อข้อมูลนี้

logic_channel_number: หมายเลขช่องรายการ

7.8 ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide: EPG) 
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรบการประมวลผลและแสดงผ ั งั
รายการอิเล็กทรอนิกส์จากตาราง DVB SI EIT p/f และตาราง DVB SI EIT Schedule  ตามมาตรฐาน ETSI EN 300 468 โดยการแสดงผลตองประกอบด้วยข้อมลอย่าางน้อยดังนี้

(๑) วัน เดือน ปีและเวลาปจจัจุบัน
(๒) เวลาเริ่มรายการปัจจุบัน (now/present) และรายการถัดไป (next/follow) 
(๓) เวลาจบรายการปัจจุบัน (now/present) และรายการถัดไป (next/follow) 
(๔) หมายเลขช่อง (LCN) 
(๕) ชื่อตอน และ/หรอื ชื่อเรื่องของรายการ
(๖)คําอธิบายโดยย่อ
(๗) ประเภทรายการ

            ทั้งนี้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องสามารถเก็บและแสดงผลผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (24 ชั่วโมงต่อวัน) 

7.9 การแสดงผลระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) และคุณภาพของสัญญาณ
(Signal Quality) 
               เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถแสดงผลระดับความแรงและ คุณภาพของสัญญาณผ่านทางหน้าจอของตัวเครื่องรับหรือผ่านทางจอภาพแสดงผลกสทช. มส. 4002-2555 หน้า 9 จาก 13

8. การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update : SSU)
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 102 006 [16] โดยอย่างน้อยต้องรองรับการทํางานลักษณะ
simple profile 
 
9. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหแสดงความสอดคล้ิองตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งนี้ในระหว่างที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้ใช้
            หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier's Declaration of Conformity : SDoC) โดยให้ผู้ประกอบการผู้ผลิต ผู้จําหน่าย หรือผู้นําเข้าซึ่งเครื่องรับสญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจตอลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเครื่องรับสัญญาณนั้น จะต้องจัดทําคํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนดใน ประกาศฉบับนี้กสทช. มส. 4002-2555 หน้า 10 จาก 13

อภิธานศัพท์

AFD     Active Format Description 
AVC    Advanced Video Coding
Bslbf Bit serial, leftmost bit first 
DDS Display Definition Segment 
DVB-T2 Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System 
EPG Electronic Program Guide 
EIT Event Information Table 
ETSI European Telecommunication Standards Institute 
FFT Fast Fourier Transform 
HDCP High-Bandwidth Digital Content Protection 
HDMI High-Definition Multimedia Interface 
HDTV High Definition Television 
iDTV Integrated Digital Television 
LCN Logical Channel Number 
MPEG Moving Pictures Expert Group 
OSD On Screen Display 
ONID Original Network ID 
PLP Physical Layer Pipe 
QAM Quadrature Amplitude Modulation 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying 
RCA Radio Corporation of America 
RF Radio Frequency 
SD Standard Definition 
SDoC Supplier's Declaration of Conformity 
SDTV Standard Definition Television 
SFN Single Frequency Network 
SI Service Information 
SSU System Software Update กสทช. มส. 4002-2555 หน้า 11 จาก 13
STB Set-Top-Box, which is equivalent to a digital Terrestrial receiver 
Uimsbf Unsigned integer most significant bit first กสทช. มส. 4002-2555 หน้า 12 จาก 13

เอกสารอ้างอิง

[1] มอก. 1195-2536เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
[2] CISPR 13:2009 : Sound and television broadcast receivers and associated equipment – 
Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement 
[3] มอก. 2185-2547 เครื่องรับการกระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : 
ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
[4] IEC 60169-2: Radio-frequency connectors. Part 2: Coaxial unmatched connector 
[5] ETSI EN 302 755 v1.3.1 (2012-04): Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure 
channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television 
broadcasting system (DVB-T2) 
[6] ETSI TS 101 191 v1.4.1 (2004-06): Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for 
Single Frequency Network (SFN) synchronization 
[7] ETSI TS 101 154 v1.10.1 (2011-06): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for 
the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 
Transport Stream 
[8] ISO/IEC 13818-1:2007 : "Information technology - Generic coding of moving pictures 
and associated audio information: Systems" 
[9] ISO/IEC 14496-10:2012 : Information Technology – Coding of audio visual objects – 
Part 10: Advanced Video Coding 
[10] ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 
3: Audio 
[11] ETSI EN 300 468 v1.13.1 (2012-08): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for 
Service Information (SI) in DVB systems 
[12] ETSI EN 300 743 v1.4.1 (2011-10): Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems 
[13] ISO 639-3: Codes for the representation of names of languages — Part 3: Alpha-3 
code for comprehensive coverage of languages 
[14] ISO 3166: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions กสทช. มส. 4002-2555 หน้า 13 จาก 13
[15] ISO 8859-1: Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets 
— Part 1: Latin alphabet No. 1 
[16] ETSI TS 102 006 v1.3.2 (2008-07): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for 
System Software Update in DVB Systems 
--------------------------------------Short URL click! Facebook Share
<< Back : เข้าชม 5,282 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน
รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.comรับทำเว็บไซต์, ทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับออกแบบเว็บ, รับเขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ, เว็บดีไซน์, รับสร้างเว็บ, เขียนเว็บไซต์, เว็บ, บริษัท ทำเว็บ, บริษัท สร้างเว็บ, บริษัท ออกแบบเว็บ, บริษัท เขียนเว็บ, ผลงานเว็บ, โฮสติ้ง,Design,Web,เว็บ,เว็บ โฮสติ้ง,เว็ป,โฮสติ้ง ราคาถูก,เว็บไซต์,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง,Web Download,Web PHP,Flash MX,Graphic Design,Search Engine, Web, Design, Web Host,Web Hosting,Web Page,เขียนเว็บ,เขียนเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,จัดทำเว็บไซต์,ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ,ฟรี เว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,รับออกแบบเว็บไซ ต์,เว็บ สำเร็จรูป,เว็บดีไซน์,เว็ปไซต์, สร้างเว็บ,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบ เว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,เขียนโปรแกรม,บริการเว็บโฮสติ้ง,ประชา สัมพันธ์เว็บ,รับจัดทำเว็บไซต์,รับสร้างเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บสวย, บริการจัดทำเว็บไซต์,บริษัทรับจัดทำเว็บไซต์,ให้บริการจัดทำเว็บไซต์, มีประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์, งานบริการเว็บไซต์,ผลงานการเว็บไซต์,ผลงานเว็บไซต์,เว็บไซต์,เว็บไซต์ ปรัชญา "พอเพียง",เว็บไซต์ราคาที่ยุติธรรม,เว็บไซต์ระบบมาตรฐาน,เว็บไซต์ทุกงาน, เว็บไซต์ธุรกิจ, โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์เว็บ,เว็บ,ออกแบบเว็บ,เขียนโปรแกรม,สร้างเว็บ,ออก แบบเว็บไซต์,ทำเว็บ,เว็บสวย,เขียนเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับออกแบบ เว็บ,เขียนเว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับจัดทำเว็บไซต์,เว็บโฮสติ้ง, จัดทำเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บไซต์,เว็บดีไซน์,รับออกแบบเว็บไซต์,สร้างเว็บไซ ต์,เว็บ,จดโดเมน,บริการเว็บโฮสติ้ง,จัดทำเว็บไซต์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับทำเว็บไซต์ : โปรโมทเว็บไซต์ : รับเขียนโปรแกรม : สอนสร้างเว็บ : จด Domain name 299บ. : เช่า Hosting : บริการดูแลเว็บไซต์ : รับซื้อ ขาย Rolex : Sitemap.xml
สปริงเกอร์

ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฟรี Exam.in.th
เว็บไซต์ในเครือข่าย: SiamWebCity.com webUB.com EXAM.in.th ข้อสอบ.ไทย ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com
Copyright © 2009-2019 SiamWebCity.COM. ® All rights reserved. หมายเลขทะเบียนประกอบพานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0447314800321
E-mail, Google Talk : admin [at] siamwebcity.com, Skype: SiamWebCity.com
ขึ้นไปด้านบน